Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

internetového obchodu prodávajícího Anny Zowadové IČ 13444069,
se sídlem Jablunkov, Mariánské náměstí 34Těmito obchodními podmínkami jsou vymezena práva
a povinnosti smluvních stran při nákupu a prodeji zboží
v internetovém obchodě www.domaci-potreby.eu. Provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím je Anna Zowadová,
IČ 13444069, se sídlem Jablunkov, Mariánské náměstí 34.

 

Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách www.domaci-potreby.eu. Na těchto stránkách je kupující oprávněn seznámit se s obsahem obchodních podmínek před odesláním objednávky zboží prostřednictvím elektronického formuláře.

 

Odesláním objednávky prostřednictvím elektronického formuláře kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil
a že s nimi souhlasí.Postup při uzavření kupní smlouvy

 

Prodávající navrhuje uzavření kupní smlouvy tím, že umístí zboží na webové stránky internetového obchodu.

 

Odesláním objednávky zboží kupujícím prostřednictvím elektronického formuláře, kupující přijímá nabídku prodávajícího, umístěnou na webových stránkách internetového obchodu. Podmínkou platnosti objednávky zboží je vyplnění všech formulářem předepsaných položek.

 

Prodávající je povinen neprodleně potvrdit kupujícímu obdržení objednávky prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku.

 

Prodávající je oprávněn, s ohledem na větší rozsah objednávky, žádat kupujícího o její potvrzení vhodným způsobem,
např. telefonicky či písemně. Nebude-li objednávka kupujícího potvrzena ve lhůtě stanovené prodávajícím, prodávající je oprávněn k objednávce nepřihlížet.

 

Prodávající je oprávněn objednávku nebo část objednávky kupujícího nepotvrdit a od smlouvy nebo od její části odstoupit,
v případě, že:

a) zboží je vyprodáno;

b) zboží se již nevyrábí;

c) zboží se již nedodává;

d) cena zboží, nabízená dodavatelem, se výrazně změnila;

e) v případě, uvedeném v předchozím odstavci;

f) je zde jiný důvod, pro který nelze po prodávajícím spravedlivě požadovat potvrzení objednávky. O nepotvrzení objednávky prodávající kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu ve věci neprodleně vyrozumí. V případě, že kupující již uhradil část nebo celou kupní cenu a nedošlo k potvrzení objednávky prodávajícím, je prodávající povinen vrátit kupujícímu tuto částku zpět, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy bylo kupujícímu oznámeno nepotvrzení objednávky.

 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím.

 

Vlastnické právo k zakoupenému zboží přechází na kupujícího
v okamžiku dodání zboží kupujícímu.

 

Kupující souhlasí, aby při uzavírání smlouvy byly použity komunikační prostředky na dálku. Náklady, jež kupujícímu vzniknou
při uzavírání smlouvy v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. poplatky za připojení k internetu, poplatky za telefonické hovory) hradí kupující ze svého.

 

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím bude uložena
u prodávajícího. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu přístup ke smlouvě na jeho žádost v provozovně prodávajícího.

 

Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.Cena zboží a platební podmínky

 

Cenou zboží je částka, která je uvedena u každé položky zboží
na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího.

 

Cena zboží je uváděna včetně DPH.

 

Kupující je oprávněn uhradit prodávajícímu kupní cenu jedním
z následujících způsobů:

a) v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího
na adrese Jablunkov, Mariánské náměstí 34,

b) bezhotovostně na účet prodávajícího vedený u spol. Era 266491601/0300

c) dobírkou poštovnímu doručovateli nebo na poště.

 

Platby kupní ceny, které jsou uskutečněny bezhotovostně,
se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího.

 

Dodání zboží

 

Místem dodání zboží je adresa, kterou uvede kupující v objednávce na elektronickém formuláři.Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

Právo odstoupit od smlouvy

 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povineno svém odstoupení od této smlouvy informovat Annu Zowadovou, IČ 13444069, se sídlem Jablunkov, Mariánské náměstí 34, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

 

Na naší webové stránce www.domaci-potreby.eu může kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení
od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení
o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

Aby byla dodržená lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které
od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použitý stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou kupujícímu další náklady.

 

Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

a) Převzetí zboží

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je kupující povinen zaslat zpět nebo předat na adrese Anna Zowadová, IČ 13444069, se sídlem Jablunkov, Mariánské náměstí 34. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží zasláno zpět před uplynutím 14 dnů.

 

b) Náklady spojené s vrácením zboží

 

Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující.

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

 

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení
se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.Odpovědnost za vady, reklamace, jakost při převzetí

 

Prodávající odpovídá za vady zboží, které se u zboží vyskytnou při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se vada projeví až později. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Nepřevezme-li si kupující zboží, přechází na něho nebezpečí škody v okamžiku, kdy mu prodávající umožnil se zbožím nakládat.

 

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruční dobu
na zboží v době trvání 24 měsíců. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zakoupené zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu.  Kupující není oprávněn uplatnit práva ze záruky v případě, že vada byla způsobena po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událostí.

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace
do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží
nebo jeho části.

 

V případě, že vadné plnění prodávajícím bude podstatným porušením smlouvy, je kupující oprávněn požadovat:

 

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) odstranění vady opravou věci,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupení od smlouvy.

 

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, jaký způsob
reklamace si zvolil, při oznámení vady nebo bezprostředně
po oznámení vady. V případě, že si kupující nezvolí způsob reklamace vadného plnění podstatným způsobem včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, s výjimkami, uvedenými v § 2110 občanského zákoníku.

 

V případě dodání nové věci je kupující povinen vrátit prodávajícímu věc původně dodanou.

 

Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc nemá při převzetí vady, zejména že zboží má vlastnosti, které byly mezi stranami ujednány, že se hodí k účelu, ke kterému je dle prodávajícího určena nebo
ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti nebo vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada do šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne
u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

 

Práva z vad a práva ze záruky za jakost se u prodávajícího uplatňují:

 

a) poštou na adrese provozovny prodávajícího Jablunkov, Mariánské náměstí 34

b) e-mailem na adrese info@domaci-potreby.eu

 

Kupující je povinen při reklamaci specifikovat kupní smlouvu,
na základě které bylo reklamované zboží u prodávajícího zakoupeno,
a to číslo a den objednávky a datum převzetí zboží, a doložit,
že osoba uplatňující práva z vad zboží, je osobou k tomu oprávněnou, sdělit, jaký způsob reklamace si zvolil a stručně specifikovat vady zboží.

 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje
za podstatné porušení smlouvy.
Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění, uvedeném na internetových stránkách www.domaci-potreby.eu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

Nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak, odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i výši ceny za objednané zboží.

 

Odesláním objednávky prostřednictvím elektronického formuláře kupující dává souhlas prodávajícímu ke zpracování a uchovávání svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Spotřebitelem se rozumí dle těchto obchodních podmínek jím každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím jsou rozhodovány obecnými soudy.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné 01.08.2014.